Έργα υποδομών

Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης από φρεάτιο 50Ν έως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)

Κατασκευή του 2ου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού διατομής Φ2800 από υαλοπλισμένο πολυεστέρα( GRP) μήκους 4,4 km, με σκοπό την συμπληρωτική λειτουργία του με τον 1ο κλάδο. Οι εκσκαφές του αγωγού γίνονται σε ανοικτό όρυγμα με χρήση πασσαλοσανίδων. Για τη διατήρηση της συγκέντρωσης υδρόθειου στην ατμόσφαιρα του αγωγού σε χαμηλά επίπεδα προβλέφθηκε εξαερισμός των 2 κλάδων με έργα εισαγωγής αέρα στα υφιστάμενα φρεάτια, έργα απομάκρυνσης αέρα, μηχανοστάσιο ελκυσμού αέρα με φυσητήρες αναρρόφησης στο χώρο εισόδου της ΕΕΛΘ και τέλος μονάδα απόσμησης του αγωγού με συγκράτηση των οσμών με πλύση του αέρα σε απορροφητική στήλη στο χώρο της ΕΕΛΘ.

Προυπολογισμός:

19.644.565,17€

Πελάτης:

Υπουργείο υποδομών και μεταφορών /Γ.Γ.Υ./Γενική διεύθυνση υδραυλικών, λιμενικών και κτιριακών υποδομών/Γενική διεύθυνση συγκοινωνιακών υποδομών/ Ε.Υ.Δ.Ε. Μακεδονίας/ τμήμα κατασκευής έργων

Έναρξη:

2013

Κατάσταση:

Σε εξέλιξη