Έργα υποδομών

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ Β.Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)

Οριστική διαμόρφωση και στεγανοποίηση των κυψελών3 & 4 του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, προκειμένου να επεκταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς  όρους. Προμήθεια και τοποθέτηση του δικτύου συλλογής στραγγισμάτων και σύνδεση με τη μονάδα επεξεργασίας σταραγγισμάτων.

Προυπολογισμός:

3.419.372,50€

Πελάτης:

Φ.Ο.Δ.Σ.Α. κεντρικής Μακεδονίας

Έναρξη:

2012

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένο