Σιδηροδρομικά έργα

Κατασκευή επιδομής ηλεκτραμαξοστασίου Θεσσαλονίκης, σύνδεση με το σιδ/κο δίκτυο και λοιπές εργασίες (Α.Δ. 290)

Κατασκευή της επιδομής του ηλεκτραμαξοστασίου Θεσσαλονίκης, κατασκευή εγκιβωτισμένης γραμμής εντός του κτιρίου, κατασκευή σταθερής επιδομής(slab track), εργασίες κατασκευή ισόπεδης διάβασης

Προυπολογισμός:

4.351.500,00€

Πελάτης:

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ

Έναρξη:

2003

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένο