Δυναμικό - Εξοπλισμός

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρία αποτελείται από άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό με πείρα στην εκτέλεση και διαχείριση τεχνικών έργων (project management).

Θέλοντας να προσφέρει την μέγιστη απόδοση στα έργα της, φροντίζει για την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της με ειδικά σεμινάρια πάνω στους τομείς ενδιαφέροντος με σκοπό την εξειδίκευση, βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού μας αποτελεί πρωτεύοντα στόχο σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας που ακολουθείται. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εργασιών και την συνολική διάρθρωση της εταιρίας, ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από συνεχή εκπαίδευση και πιστή εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας όπως αυτοί ορίζονται στo ISO OHSAS 18001.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ, μένοντας πιστή στις ποιοτικές απαιτήσεις των τεχνικών έργων έχει προχωρήσει σε αγορά ιδιωτικού εξοπλισμού με σκοπό την διασφάλιση της αυτονομίας αλλά και δυναμικής παρέμβασης, καθιστώντας την ως μια από τις πιο ευέλικτες και άμεσα ανταποκρινόμενες εταιρίες στον κλάδο των κατασκευών.

Δίνοντας έμφαση στα έργα υποδομής, η εταιρία πρωτοπόρησε επενδύοντας κυρίως σε σιδηροδρομικά μηχανήματα. Ο ειδικός αυτός εξοπλισμός παρέχει την δυνατότητα στην Εταιρία να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε έργα που αφορούν την ανακαίνιση σιδηροδρομικών δικτύων αλλά και στην κατασκευή νέων. Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμόζονται ειδικές μέθοδοι ελέγχου με ειδικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον έλεγχο των σιδηροτροχιών με μηχάνημα που εκπέμπει ακτίνες Χ Παράλληλα, διατηρώντας το ευρύ πεδίο απασχόλησης της, η Εταιρία διαθέτει και άλλο μηχανολογικό εξοπλισμό για εκτέλεση άλλου είδους εργασιών. (π.χ. οδοποιία, υδραυλικά έργα, οικοδομικά κ.α.)