608 / Ανακαίνιση Γραμμής Μηχανοστασίου/Ηλεκτροκίνηση/Σηματοδότηση

Κύριος του έργου: 
ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 
€17.183.700,00
Έτος: 
2009
Διάρκεια: 
26

To αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει εργασίες για :
1)την ανακαίνιση της γραμμής Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης Μ.Θ. και την κατασκευή νέας συνδεσμολογίας, ώστε να καταστεί γραμμή κυρίας κυκλοφορίας
2)τη Σηματοτεχνική εξασφάλιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης μεταξύ ΤΧ1 –ΤΧ5.
3) την Ηλεκτροκίνηση της Ενωτικής Γραμμής Αξιού – Γέφυρας και συμπλήρωση της Ηλεκτροκίνησης στην περιοχή του ΜΘ.
4) την αντικατάσταση δύο υφιστάμενων σιδηροδρομικών μεταλλικών γεφυρών με γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα(κιβώτια) στις Χ.Θ. 13+316 και Χ.Θ. 14+468 της Σιδ. Γραμμής Θεσσαλονίκης – Πλατέως στην περιοχή της Σίνδου.

Το έργο συγχρημοτοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων