Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής,επιδομής, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης,τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομικη γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη

Κύριος του έργου: 
ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 
€273.000.000,00
Έτος: 
2016
Διάρκεια: 
2 χρόνια

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής(επιχώματα, ορύγματα, τεχνικά έργα, έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης, σήραγγες) απο τη ΜΕΤΚΑ ΑΕ, τη σιδηροδρομικη επιδομή την οποία έχει αναλάβει η εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ, καθώς και εργασιες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, τηλεδιοικήσης και τηλεποινωνιών οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασια με την ισπανική εταιρεία THALES. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Β του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ)
μεταξύ«Κιάτου –Πάτρας» είναι συνέχεια της Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. «Αθηνών –Κορίνθου –Κιάτου» και θα αποτελέσει το συνδετήριο άξονα της πρωτεύουσας με την Πάτρα, το τρίτο σε μέγεθος οικονομικό κέντρο της χώρας.