Αριθμός Σύμβασης 534 / Εργασίες Αναβάθμισης των υπολοίπων τμημάτων της υφιστάμενης Σιδ. Γραμμής στην περιοχή Θεσσαλονίκη-Δομοκός.

Κύριος του έργου: 
ΕΡΓΑΟΣΕ
Προϋπολογισμός: 
€53.843.900,00
Έτος: 
2006
Διάρκεια: 
30 μήνες

Στις 01 Αυγούστου το 2006, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. συνολικού προυπολογισμού
53.843.900,00€.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση της υποδομής του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης-Αθήνας και σε μήκος 200km.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι πλήρης ανακαίνιση της γραμμής, σποραδική αντικατάσταση στρωτήρων, καθαρισμός έρματος,
αντικατάσταση σιδηροτροχιών, κατασκευή αποστράγγισης στις γραμμές, περίφραξη κατά μήκος της γραμμής, κατασκευή παράλληλων δρόμων,
μετατοπίσεις καλωδίων σηματοδότησης, ανακαίνιση ισοπεδης διάβασης, αντικατάσταση ψιλού υλικού.

Οι προδιαγραφές του έργου αφορούν βελτίωση τμημάτων της υποδομής και επιδομής της γραμμής μεταξύ Δομοκού-Θεσ/κης( 170 km) για μέγιστη ταχύτητα V=160 km/h με το υφιστάμενο τροχαίο υλικό και εν συνεχεία V=200 km και αξονικό φορτίο τουλάχιστον 22,5 ton