Αριθμός Σύμβασης 290 / Κατασκευή επιδομής ηλεκτραμαξοστασίου Θεσ/κης σύνδεση με το σιδ/κό δίκτυο και λοιπές εργασίες

Κύριος του έργου: 
ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.
Προϋπολογισμός: 
€4.351.500,00
Έτος: 
2003
Διάρκεια: 
21

Στις αρχές του 2003, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
συνολικού προυπολογισμού 4.351.500,00€.

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες για την κατασκευή της αναγκαίας υποδομής για την συνδεσμολογία ατράκτου εισόδου-εξόδου του κτιρίου προς το μηχανοστάσιο (Μ.Θ.) και Σ.Σ. Διαλογής (Δ.Λ.) αντίστοιχα, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τη λειτουργία του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει πάρα πολλές εξειδικευμένες εργασίες όπως:

Κατασκευή SLAB TRACK
Κατασκευή Ισόπεδης διάβασης
Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες
Μετατόπιση στύλων ηλεκτροκίνησης
Οικοδομικές εργασίες
Τοποθέτηση και ανακαίνιση αλλαγών τροχιάς
Κατασκευή οικίσκου φύλακα γραμμών (συμπεριλαμβανομένων των αυτοματισμών)
Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής πετρελαίου

Επίσης, έγινε οριζοντιογραφική και υψομετρική αποκατάσταση των σιδηροτροχιών των γερανών κατά μήκος των κρηπιδωμάτων 21 και 22.