Ανακατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και οροζοντιογραφική και υψομετρική αποκατάσταση σιδηροτροχιών γερανών στα κρηπιδώματα 21&22

Κύριος του έργου: 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 
€840.340,00
Έτος: 
2009
Διάρκεια: 
6 μήνες

Στις 29 Απριλίου το 2009, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της Ο.Λ.Θ Α.Ε.
συνολικού προυπολογισμού 840.340,00€.

Συμβατικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανακατασκευή των δύο υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών που βρίσκονται ανάμεσα στις
σιδηροτροχιές των γερανών κατά μήκος των κρηπιδωμάτων 21 και 22 του 5ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Επίσης, έγινε οριζοντιογραφική και υψομετρική αποκατάσταση των σιδηροτροχιών των γερανών κατά μήκος των κρηπιδωμάτων 21 και 22.
Το έργο περιελάμβανε και την σκυροδέτηση της περιοχής που βρίσκεται στη συμβολή των κρηπιδωμάτων 21 και 22.

Ο συμβατικός χρόνος περάτωσης του έργου είχε οριστεί από την σύμβαση στους 6 μήνες.
Το έργο τελικά ολοκληρώθηκε στους 3,5 μήνες με μεγάλο όφελος για τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε.